બિહાર સરકાર દ્વારા રાજ્યની 71,863 પ્રાથમિક શાળાઓમાં ‘મિશન દક્ષ યોજના’ નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો.

બિહાર સરકાર દ્વારા રાજ્યની 71,863 પ્રાથમિક શાળાઓમાં ‘મિશન દક્ષ યોજના’ નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો.

  • સરકાર દ્વારા આ યોજના સાથે તમામ સરકારી શાળાઓનો ઓપરેટીંગ સમય સવારે 9 થી સાંજના 5 વાગ્યાનો કરવામાં આવ્યો.
  • મિશન દક્ષ યોજના હેઠળ, પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ 3 થી 8 સુધીના અભ્યાસમાં સૌથી નબળા તરીકે ઓળખાતા 25 લાખ બાળકોને અભ્યાસમાં અવ્વલ બનાવવામાં આવશે.
  • ધોરણ 1 અને વર્ગ 2 ના બાળકોને બપોરે 3.30 વાગ્યે રિસેસ મળશે અને સાંજે 3:30 થી 5, દરેક શિક્ષક વધારાના સમયમાં પાંચ નબળા બાળકોને ભણાવશે.
  • આ યોજનામાં કાર્ય કરવા માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના શિક્ષકો અને શૈક્ષણિક તાલીમ સંસ્થાઓના તાલીમાર્થીઓ ઉપરાંત તોલા સેવકોને તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે.
  • આ યોજનામાં માર્ચ મહિનામાં જિલ્લા કક્ષાએ બાળકોની પરીક્ષા લેવામાં આવશે જો બાળકો તેમાં નાપાસ થશે તો મુખ્ય શિક્ષક અને શિક્ષકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
  • શાળાઓમાં મિશન દક્ષ યોજના સતત ચલાવવામાં આવશે આ માટે જિલ્લા કક્ષાના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની અધ્યક્ષતામાં એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે.
  • મિશન દક્ષ હેઠળ, અભ્યાસમાં સૌથી નબળા બાળકોની ઓળખ કરવામાં આવી છે જેમના માટે વિશેષ વર્ગો ચલાવવામાં આવશે અને સંબંધિત વિષયોના શિક્ષકો તેમને ભણાવશે.
  • આવા બાળકોને જૂથોમાં ભણાવવામાં આવશે નહીં.  તેથી એક શિક્ષક પાંચથી વધુ બાળકોને ભણાવી શકશે નહીં. આ માટે દરેક શિક્ષક પાંચ બાળકોને દત્તક લેવામાં આવશે.

Category: Current Affairs Detailed in Gujarati