ભારતીય વાયુસેનાની મહિલા સ્ક્વોડ્રન લીડર મનીષા પાધીને ભારતની પ્રથમ મહિલા સહાયક-દ-કેમ્પ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.

ભારતીય વાયુસેનાની મહિલા સ્ક્વોડ્રન લીડર મનીષા પાધીને ભારતની પ્રથમ મહિલા સહાયક-દ-કેમ્પ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.

  • સ્ક્વોડ્રન લીડર મનીષા પાધી, ઓડિશાની ભારતીય વાયુસેના અધિકારી, ભારતીય સશસ્ત્ર દળો તરફથી ભારતની પ્રથમ મહિલા સહાયક-દ-કેમ્પ (ADC) તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
  • મિઝોરમના રાજ્યપાલ ડૉ. હરિ બાબુ કંભમપતિ દ્વારા તેઓને આ પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.

Category: Current Affairs Detailed in Gujarati