સહાયક અધ્યાપક પદની સીધી ભરતી માટે NET, SET અથવા SLETને લઘુતમ માપદંડ

📌 સહાયક અધ્યાપક પદની સીધી ભરતી માટે NET, SET અથવા SLETને લઘુતમ માપદંડ

➡️ યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન – UGC એ દેશભરની ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં સહાયક અધ્યાપક પદની સીધી ભરતી માટે NET, SET અથવા SLETને લઘુતમ લાયકાત તરીકે સ્વીકૃતિ આપી છે. UGC દ્વારા બહાર પડાયેલા જાહેરનામામાં જણાવ્યું છે કે, જુલાઇ 2023થી આ પદ માટે Phdનો ફરજીયાત માપદંડ હવે વૈકલ્પિક રહેશે.
➡️ વર્ષ 2021થી આ વર્ષના જુલાઇ સુધીના સમયગાળામાં દેશભરની ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં સહાયક અધ્યાપક પદની સીધી ભરતી માટે PH.D.નો માપદંડ ફરજિયાત નહીં હોવાની જાહેરાત કરી હતી.

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper