ચેક કરો તમારા નામ પર કેટલા સિમ કાર્ડ ચાલુ છે?

તમારા નામ પર કોઈ બીજાએ તો સિમકાર્ડ નથી કઢાવી લીધું ને! ઘણી વખતે આપણે સિમકાર્ડ લેવા માટે આપણા ડોક્યુમેન્ટ આપીએ છીએ ત્યારે ઘણા લોકો તેના પરથી ડમી સિમકાર્ડ કઢાવી તેનો દુરુપયોગ કરતા હોય છે. હવે તમે જાતે જ ચેક કરી શકો છો કે તમારા આધારકાર્ડ પર કેટલા સિમ કાર્ડ ચાલુ છે, એટલું જ નહિ તમારા … Read more

પાન કાર્ડ ને આધાર કાર્ડ સાથે કેવી રીતે લિંક કરવું?

પાન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 માર્ચ 2022 હતી. જે વ્યક્તિ પાન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવામાં અસફળ રહ્યા છે તેમને દંડ ભરવો પડશે. 31 માર્ચ થી પ્રથમ ત્રણ મહિના સુધીમાં 500 રૂપિયા અને ત્યાર બાદ 1000 રૂપિયા દંડ ભરવાનો રહેશે. એટલે કે, 1લી એપ્રિલ, 2022 થી 30મી જૂન, 2022 … Read more

Kinemaster Diamond Pro Mod Apk – 2023

Kinemaster Diamond Pro Mod Apk v6.4.6.28925.GP (Latest Version) Looking for KineMaster Diamond Apk? Look no further because you’re in the right place. You can easily download KineMaster Diamond apk here for free. With its premium features, KineMaster Pro Mod Apk without a watermark is available for download. At our platform, we always offer the original … Read more