Maitrak vansh in gujarati

Maitrak vansh in gujarati Maitrak vansh in gujarati : ગુજરાતનો આધારભૂત ઈતિહાસ વલભીથી શરૂ થાય છે. સેનાપતિ ભટ્ટાર્કે મૈત્રક વંશની …

Read more

ગુજરાતમાં મૈત્રક યુગ । Maitrak Yug

ગુજરાતમાં મૈત્રક યુગ । Maitrak Yug - મૈત્રક વંશ કવિઝ । Maitrak Vansh Quiz

ગુજરાતમાં મૈત્રક યુગ । Maitrak Yug •ભટ્ટાર્ક •ઇ.સ. 470માં સેનાપતિ ભટ્ટાર્કે મૈત્રક વંશની સ્થાપના કરી હતી.ગુપ્તવંશમાંથી ગુજરાતને મુક્ત કર્યું જેથી …

Read more

ગુજરાતમાં ગુપ્ત સામ્રાજયનો ઇતિહાસ । gupta kal history

gupta kal history

ગુપ્ત સામ્રાજ્ય : ભારતનો સુવર્ણકાલીન રાજવંશ. મગધના મૌર્ય સામ્રાજ્યના અસ્ત પછી પાંચ સદીઓ બાદ ગુપ્ત વંશે મગધના સામ્રાજ્યની પુન:સ્થાપના કરીને …

Read more

ગુજરાતનો ઇતીહાસ । Gujarat History

ગુજરાતનો ઇતીહાસ । Gujarat History ગુજરાતનો ઇતિહાસ ગુજરાતીમાં વાંચો. ગુજરાતના પ્રાચીન સમયથી લઈને આજના વિકાસ સુધીનો અવલોકન કરો. અહીં Gujarat no …

Read more