સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ ફોર્મ તારીખમાં વધારો, ફોર્મ ભરો

કોલેજ કક્ષાના સ્નાતક, અનુસ્નાતક તથા અન્ય ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમોમાં અભ્યાસ કરતા અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જન જાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ તથા આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થિનીઓને વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના શૈક્ષણિક વર્ષ માટે અમદાવાદ. ભુજ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર, આણંદ, હિંમતનગર અને પાટણ સમરસ કુમાર અને કન્યા છાત્રાલયોમાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી https://samras.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ પર તા: 25/06/2023 સુધી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

ગુજરાત સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ 2023

સંસ્થાનું નામ સમરસ છાત્રાલય પ્રવેશ
પ્રવેશ ગુજરાત સમરસ છાત્રાલય સોસાયટી
સમરસ છાત્રાલય હેઠળ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ
પ્રવેશની પ્રક્રિયા Online
પ્રવેશની કેટેગરી SC/ST/OBC/EBC
કુલ હોસ્ટેલ 20 હોસ્ટેલ
કુલ જગ્યાઓ 1300 જગ્યાઓ
છેલ્લી તારીખ 25/06/2023
ઓફિસિયલ વેબસાઇટ https://samras.gujarat.gov.in/

સમરસ હોસ્ટેલ રિઝર્વેશન શેડ્યૂલ 2023

કેટેગરી રિઝર્વેશન ટકાવારી કુલ જગ્યાઓ
SC કેટેગરી 15% 150
ST કેટેગરી 30% 300
SEBC કેટેગરી 45% 450
EBC કેટેગરી 10% 100
કુલ 100% 1000

સમરસ હોસ્ટેલ ઓનલાઈન એડમિશન 2023-24 માટે ઓનલાઈન ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું?

 • અરજદારોએ સૌપ્રથમ સમરસ હોસ્ટેલ ગુજરાત ઓફિશિયલ પોર્ટલ એટલે કે https://samras.gujarat.gov.in/ ની મુલાકાત લેવાની રહેશે.
 • હોમ પેજ પર ઉપલબ્ધ તમામ નવીનતમ અપડેટ્સ તપાસો.
 • જમણી પટ્ટીમાં છત્રાલય ઓનલાઈન પ્રવેશ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 • નવા ટેબમાં સમરસ હોસ્ટેલ એડમિશન સ્ટુડન્ટ પોર્ટલ ખુલશે.
 • સમરસ હોસ્ટેલના વિદ્યાર્થીઓને અહીં લોગીન કરો.
 • પ્રવેશ માટે ઑનલાઇન અરજી કરો પર ક્લિક કરો.
 • નવી ટેબમાં, એપ્લિકેશન ફોર્મ ખુલશે.
 • અહીં પૂછવામાં આવેલી તમામ વિગતો દાખલ કરો.
 • પૂછેલા સ્કેન કરેલા દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
 • સબમિટ પર ક્લિક કરો.
 • વધુ ઉપયોગ માટે એપ્લિકેશન ફોર્મની હાર્ડ કોપી સાચવો અથવા લો.
 • વધું ડિટેલ માં જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો
જાહેરાત વાંચવા માટે: અહીં ક્લિક કરો
ફોર્મ ભરવા માટે: અહીં ક્લિક કરો
 • છેલ્લી તારીખ : 25-06-2023

અન્ય માહિતી

 • સ્નાતક કક્ષાના તમામ અભ્યાસક્રમોમાં કોઈપણ વર્ષ કે સેમેસ્ટરમાં નવો પ્રવેશ મેળવવા માટે ધોરણ-૧૨ની ટકાવારી અને અનુસ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમાં સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમની ટકાવારી (જે ટકાવારીના આધારે યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મેળવેલ હોય તે ટકાવારી)ના આધારે મેરીટના ધોરણે પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
 • (નોંધ: વિદ્યાર્થીએ ૫૦% કે તેથી વધુ ગુણ મેળવેલ હોવા જોઈએ.)
 • સમરસ છાત્રાલયમાં અગાઉના વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવેલ હોય તેવા રીન્યુઅલ વિદ્યાર્થીઓએ પણ ફરજિયાતપણે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ગ્રુપ-૨ અને ગ્રુપ-૩ના રીન્યુઅલ વિદ્યાર્થીઓ જે બીજા વર્ષે છાત્રાલયમાં રહેવા માગતા હોય તો તેમને ગત વાર્ષિક પરીક્ષામાં યુનિવર્સિટી માન્ય ગણતરી પ્રમાણે છેલ્લા બે સેમેસ્ટરની ટકાવારીમાં (SPl-Semester Performance Index) ૫૫% કે તેથી વધુ ગુણ મેળવેલ હોવા જોઈએ. જ્યાં ટકાવારીને બદલે ગ્રેડેશન આપવામાં આવતા હોય તેવા કિસ્સામાં ૫૫% કે તેથી વધુના સમકક્ષ ગ્રેડેશન હોવા જોઈએ. ગ્રુપ ૧ના રીન્યુ વિદ્યાર્થીઓ માટે ટકાવારી ૫૦% રહેશે.
 • વિદ્યાર્થી દ્વારા કરવામાં આવેલ ઓનલાઇન અરજીના આધારે પ્રવેશ અંગેનો હક્ક દાવો કરી શકશે નહી. ઓનલાઈન અરજીના આધારે પ્રવેશ માટેની પ્રોવિઝનલ મેરીટ યાદી પ્રસિદ્ધ થયેથી તેમાં સ્થાન મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓએ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ સમયગાળામાં સબંધિત સમરસ છાત્રાલય ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરાવવાની રહેશે. ત્યારબાદ સબંધિત સમરસ છાત્રાલય દ્વારા પ્રવેશ નિયત કરવામાં આવશે.
 • જો કોઈ છાત્ર ની ઓનલાઈન ફોર્મમાં ભરેલ ટકાવારી અને અસલ માર્કશીટની ટકાવારીમાં તથા લાયકાત અંગેના પ્રમાણપત્રો વિગતોમાં તફાવત જણાશે તો તેવા છાત્ર નો પ્રવેશ રદ કરવામાં આવશે.
 • સમરસ છાત્રાલય જે જિલ્લામાં આવેલ છે તે જ જિલ્લાની કોલેજ ખાતે અભ્યાસ કરનાર છાત્રો જ પ્રવેશપાત્ર ગણાશે.
 • સમરસ છાત્રાલયના પ્રવેશ અંગેના નિયમો તેમજ વધુ વિગતો ઉક્ત દર્શાવેલ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ છે જેનો સંપુર્ણ અભ્યાસ કરી છાત્રોએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • વધુમાં પ્રવેશ અંગેની કોઈપણ માહિતી માટે વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ સબંધિત જિલ્લામાં આવેલ સમરસ છાત્રાલયનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.
 • ગ્રામ્ય વિસ્તારના છાત્રો ઈ-ગ્રામ મારફતે પણ પ્રવેશ માટેની ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

આ માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કૉમેન્ટ માં જણાવવું.

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper