ઉત્તમ લાલે જૂન 2023માં NHPC લિમિટેડના ડિરેક્ટર તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો

📌 ઉત્તમ લાલે જૂન 2023માં NHPC લિમિટેડના ડિરેક્ટર તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો

➡️ NHPC લિમિટેડ એ ભારતમાં એક જાહેર ક્ષેત્રનું ઉપક્રમ છે જે હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પાવર ઉત્પાદનમાં વિશેષતા ધરાવે છે. તેની સ્થાપના 1975માં ફરીદાબાદ, હરિયાણામાં તેના મુખ્ય મથક સાથે કરવામાં આવી હતી.
➡️ NHPC ભારત અને વિદેશમાં હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પાવર પ્રોજેક્ટ્સ વિકસાવે છે, નિર્માણ કરે છે અને તેનું સંચાલન કરે છે. NHPC એ ભૂટાન જેવા દેશોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ કર્યા છે અને નેપાળમાં પ્રોજેક્ટ્સમાં સામેલ છે.

Join Our Telegram Channel