ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS પરિણામ 2023 જાહેર, ગુજરાત મેરિટ લિસ્ટ PDF ડાઉનલોડ કરો

ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) માટે બ્રાન્ચ પોસ્ટ ઓફિસ (BOS) માં ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS), બ્રાંચ પોસ્ટમાસ્ટર …

Read more

ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) પાંચમું મેરીટ લિસ્ટ જાહેર

આ શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોએ તેમના નામની સામે ઉલ્લેખિત વિભાગીય વડા દ્વારા 08/07/2023 પહેલા તેમના દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરાવવી જોઈએ અથવા શોર્ટલિસ્ટ …

Read more

TAT (માધ્યમિક) મુખ્ય પરિક્ષા પરિણામ તારીખ જાહેર

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા માધ્યમિક શાળા(ધોરણ 9 થી 10)માં માધ્યમિક શિક્ષક તરીકે નિમણૂંક મેળવવા માટેની નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે …

Read more