હોન્ડુરાસના રાષ્ટ્રપતિએ ન્યુ ડેવલપમેન્ટ બેંક (NDB)માં જોડાવવાની તૈયારી

📌 હોન્ડુરાસના રાષ્ટ્રપતિએ ન્યુ ડેવલપમેન્ટ બેંક (NDB)માં જોડાવવાની તૈયારી

➡️ વિશ્વ બેંકથી વિપરીત, મતદાનની શક્તિ બેંકમાં દરેક દેશના શેર પર આધારિત છે, ન્યુ ડેવલપમેન્ટ બેંકમાં દરેક સહભાગી દેશને એક મત સોંપવામાં આવશે અને કોઈપણ દેશ પાસે વીટો પાવર હશે નહીં.

Join Our Telegram Channel