ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) પાંચમું મેરીટ લિસ્ટ જાહેર

આ શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોએ તેમના નામની સામે ઉલ્લેખિત વિભાગીય વડા દ્વારા 08/07/2023 પહેલા તેમના દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરાવવી જોઈએ અથવા
શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોએ તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજોની અસલ અને સ્વ પ્રમાણિત ફોટોકોપીના બે સેટ સાથે ચકાસણી માટે જાણ કરવી જોઈએ.

GDS પાંચમું મેરીટ લિસ્ટ જાહેર 

ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) પાંચમું મેરીટ લિસ્ટ જાહેર.

ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) ચોથુ મેરીટ લિસ્ટ જાહેર.


ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) ત્રીજુ મેરીટ લિસ્ટ જાહેર 

ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS)સેકન્ડ મેરીટ લિસ્ટ જાહેર 

ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) મેરીટ 

ભારતીય ટપાલ વિભાગ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS), BPM અને ABPM માટે 40889 જગ્યાઓની જાહેરાત કરી છે. આ ભરતીમાં તમારે 16/02/2023 સુધીમાં www.indiapostqdsonline.gov.in પર ઑનલાઇન અરજી સબમિટ કરવાની રહેશે. આ ભરતી માટે ડાક વિભાગે દરેક જિલ્લાની કેટેગરી વાઈઝ જગ્યાઓ જાહેર કરી છે, જાણો તમારા જિલ્લામાં કેટલી જગ્યાઓ છે ?

ભારતીય પોસ્ટ ભરતી 2023

ભરતી સંસ્થા ભારતીય ટપાલ વિભાગ
પોસ્ટનું નામ GDS/ BPM/ ABPM
Advt No. ઇન્ડિયા પોસ્ટ GDS ખાલી જગ્યા 2023
ખાલી જગ્યાઓ 40889
પગાર ધોરણ પોસ્ટ પ્રમાણે
ભરતીનું સ્થાન ઓલ ઇન્ડિયા
છેલ્લી તારીખ 16 ફેબ્રુઆરી, 2023
અરજી કરવાનો મોડ ઓનલાઈન
કેટેગરી ભારતીય પોસ્ટ ભરતી 2023
ઓફિસિયલ વેબસાઈટ indiapostgdsonline.gov.in
જોડાઓ અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં અહી ક્લિક કરો

દરેક જિલ્લાની કેટેગરી વાઈઝ જગ્યાઓ

ડાક વિભાગની દરેક જિલ્લાની કેટેગરી વાઈઝ જગ્યાઓ જાણવા નીચે ટેબલના જિલ્લાની સામે ક્લિક કરો

ક્રમ જિલ્લાનું નામ કેટેગરી પ્રમાણે જગ્યાઓ
અમદાવાદ શહેર અહી કલિક કરો 
અમરેલી અહી કલિક કરો 
આણંદ અહી કલિક કરો 
બનાસકાંઠા અહી કલિક કરો
બારડોલી અહી કલિક કરો
ભરૂચ અહી કલિક કરો 
ભાવનગર અહી કલિક કરો 
ગાંધીનગર અહી કલિક કરો
ગોંડલ અહી કલિક કરો
૧૦ જામનગર અહી કલિક કરો
૧૧ જુનાગઢ અહી કલિક કરો 
૧૨ ખેડા અહી કલિક કરો 
૧૩ કચ્છ અહી કલિક કરો
૧૪ મહેસાણા અહી કલિક કરો 
૧૫ નવસારી અહી કલિક કરો
૧૬ પંચમહાલ અહી કલિક કરો
૧૭ પાટણ અહી કલિક કરો
૧૮ પોરબંદર અહી કલિક કરો
૧૯ રાજકોટ અહી કલિક કરો 
૨૦ RMS AM Dn અહી કલિક કરો 
૨૧ RMS AM રાજકોટ અહી કલિક કરો
૨૨ RMS W અહી કલિક કરો
૨૩ સાબરકાંઠા અહી કલિક કરો 
૨૪ સુરત અહી કલિક કરો
૨૫ સુરેન્દ્રનગર અહી કલિક કરો
૨૬ વડોદરા પૂર્વ અહી કલિક કરો
૨૭ વડોદરા પશ્ચિમ અહી કલિક કરો
૨૮ વલસાડ અહી કલિક કરો

નોંધ : લિંક ઓપન કરીને તમારો “જિલ્લો સિલેક્ટ” કરો અને “View Post” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

અન્ય માહિતી

જિલ્લાની કેટેગરી વાઈઝ લીસ્ટ, વિશેની માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper