VMC 552 જુનિયર ક્લાર્ક ની પરીક્ષાનો સિલેબસ જાહેર

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ખાલી તથા સંભવિત ઉભી થનાર (સક્ષમ મંજુરીને આધિન) જગ્યા પર રોસ્ટર ક્રમની નિભાવણીને આધિન નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ સીધી …

Read more