શું છે કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ? ખેડૂતને કયા કયા લાભ મળી શકે છે?

કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના ભારતમાં ખેડૂતોને ઓછા સમય માટે લોન લેવાના હેતુથી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ખેડૂત પોતાની ખેતીની જરૂરીયાતોને …

Read more

સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ ફોર્મ તારીખમાં વધારો, ફોર્મ ભરો

કોલેજ કક્ષાના સ્નાતક, અનુસ્નાતક તથા અન્ય ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમોમાં અભ્યાસ કરતા અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જન જાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ …

Read more