ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટે જરૂરી પુરાવા અને પ્રક્રિયા | Domicile certificate Gujarat Documents

Domicile certificate Gujarat Documents : અહીં ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવામાટે જરૂરી પુરાવાની યાદી આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે Domicile certificate શું છે તેની જાણકારી તેનાથી થતાં વિધાર્થીને ફાયદા અને ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટેની પ્રક્રિયાની જાણકારી અહીં આપવામાં આવી છે. 4Gujarat.com પરથી તમે તમામ સરકારી યોજના માટે જરૂરી પ્રમાણપત્રોની માહિતી સરળતાથી મેળવી શકો છો. ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ એટલે … Read more

ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટે જરૂરી પુરાવા અને પ્રક્રિયા | Domicile certificate Gujarat Documents

Domicile certificate Gujarat Documents : અહીં ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવામાટે જરૂરી પુરાવાની યાદી આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે Domicile certificate શું છે તેની જાણકારી તેનાથી થતાં વિધાર્થીને ફાયદા અને ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટેની પ્રક્રિયાની જાણકારી અહીં આપવામાં આવી છે. 4Gujarat.com પરથી તમે તમામ સરકારી યોજના માટે જરૂરી પ્રમાણપત્રોની માહિતી સરળતાથી મેળવી શકો છો. ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ એટલે … Read more

ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટે જરૂરી પુરાવા અને પ્રક્રિયા | Domicile certificate Gujarat Documents

Domicile certificate Gujarat Documents : અહીં ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવામાટે જરૂરી પુરાવાની યાદી આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે Domicile certificate શું છે તેની જાણકારી તેનાથી થતાં વિધાર્થીને ફાયદા અને ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટેની પ્રક્રિયાની જાણકારી અહીં આપવામાં આવી છે. 4Gujarat.com પરથી તમે તમામ સરકારી યોજના માટે જરૂરી પ્રમાણપત્રોની માહિતી સરળતાથી મેળવી શકો છો. ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ એટલે … Read more

ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટે જરૂરી પુરાવા અને પ્રક્રિયા | Domicile certificate Gujarat Documents

સ્થાનિક મામલદાર અથવા ગ્રામ તલાટી કચેરી ઓનલાઇન અરજી કરવા અહીં ક્લીક કરો : ઓફલાઇન અરજી કરવા માટેનું ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો : Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on Telegram (Opens in new window) Click to share on … Read more

ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટે જરૂરી પુરાવા અને પ્રક્રિયા | Domicile certificate Gujarat Documents

સ્થાનિક મામલદાર અથવા ગ્રામ તલાટી કચેરી ઓનલાઇન અરજી કરવા અહીં ક્લીક કરો : ઓફલાઇન અરજી કરવા માટેનું ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો :

RTE-રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન પ્રવેશ માટે જરૂરી પુરાવા | RTE form documents Gujarati

RTE form documents Gujarati : કેન્દ્ર સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા 6 થી 14 વર્ષના બાળકોને વિના મૂલ્યે શિક્ષણ મળી રહે તે માટે RTE-રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન યોજના 2009 થી શરૂ કરવામાં આવી છે. જેમાં 6 થી 14 વર્ષના બાળકોને વિનામૂલ્યે પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. અહીં આ યોજના માટે જરુરુ પુરાવાની યાદી આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે … Read more

શું છે કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ? ખેડૂતને કયા કયા લાભ મળી શકે છે?

કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના ભારતમાં ખેડૂતોને ઓછા સમય માટે લોન લેવાના હેતુથી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ખેડૂત પોતાની ખેતીની જરૂરીયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડના માધ્યમથી ઓછા વ્યાજ દરે લોન લઇ શકે છે. આ ક્રેડિટ કાર્ડ ની મદદથી ખેડૂતો બિયારણ, વીજ બિલ, ખાતર અને અન્ય જરૂરી કામ માટે ખર્ચો કરી શકે છે. અને તમે … Read more

સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ ફોર્મ તારીખમાં વધારો, ફોર્મ ભરો

કોલેજ કક્ષાના સ્નાતક, અનુસ્નાતક તથા અન્ય ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમોમાં અભ્યાસ કરતા અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જન જાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ તથા આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થિનીઓને વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના શૈક્ષણિક વર્ષ માટે અમદાવાદ. ભુજ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર, આણંદ, હિંમતનગર અને પાટણ સમરસ કુમાર અને કન્યા છાત્રાલયોમાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી … Read more