નગરપાલિકા દ્વારા આવી ભરતી

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત ઝૂ ખાતા માટે નીચે જણાવેલ જગ્યા ભરવા માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી તા. ૧૫-૦૭-૨૦૨૩ના રોજ સાંજના ૦૫.૩૦ કલાક સુધીમાં મળે તે રીતે ફક્ત ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે વિગતવાર માહિતી અ.મ્યુ.કો.ની વેબસાઇટ www.ahmedabadcity.gov.in recruitment link પરથી મેળવવાની રહેશે.

અમદાવાદ નગરપાલિકા ભરતી

પોસ્ટ : ઝૂ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ

લાયકાત : B.Sc (Zoology)/B.Sc (Biology)/BVSC and AH


ઉંમર : 42 વર્ષ

ફોર્મ પ્રોસેસ : ઓનલાઈન

 • ફોર્મ શરૂ તા. : 01/07/2023
 • ફોર્મ છેલ્લી તા. : 15/07/2023

જરૂરી ડૉક્યુમેન્ટ

 • ફોટો/સહી
 • જાતિનો દાખલો (લાગુ પડતો હોય તો)
 • નોન-ક્રિમિલેયર સર્ટિ (OBC માટે)
 • આધાર કાર્ડ
 • લાયકાત પ્રમાણે માર્કશીટ
 • મોબાઈલ નંબર
 • ઈમેઈલ ID

ફોર્મ ભરવા માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક


ડીસા નગરપાલિકા દ્વારા ભરતી

પોસ્ટ

 • ક્લાર્ક
 • ટાઈપિસ્ટ
 • પ્લંબર
 • લાઇટ મિકેનિક
 • આસી. લાઇટ મિકેનિક

ફોર્મ પ્રોસેસ : ઓફલાઇન

અરજી છેલ્લી તા. : જાહેરાતના 15 દિવસમાં

જાહેરાત તા. : 17/06/2023

અરજી સરનામું : ચીફ ઓફિસરશ્રી, ડીસા નગરપાલિકા ડીસા, જી. બનાસકાંઠા


વિરમગામ નગરપાલિકા દ્વારા ભરતી

પોસ્ટ :

 • મ્યુનિસિપલ ઇજનેર

લાયકાત : સિવિલ એંજિનિયર

પગાર : 16,500/-

ઉંમર : 18 થી 35 વર્ષ

 • અરજી છેલ્લી તા. : જાહેરાતના 15 દિવસમાં
 • જાહેરાત તા. : 18/06/2023

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper