વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ માટે વન્ય પ્રાણીમિત્ર ની ભરતીના ફોર્મ શરુ

જૂનાગઢ વન વિભાગ, જૂનાગઢ દ્વારા ગીર તેમજ બૃહદગીરમા વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ માટેની સંકલીત યોજના હેઠળ વન્યપ્રાણી મિત્રને તદન હંગામી ધોરણે તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૪ સુધીના સમય માટે કરાર આધારિત માસિક રૂ.૨૦૦૦/- (બે હજાર)ના માનદેય થી નિમણુક આપવામા આવશે. આ અંગેના અરજી ફોર્મ, વન્યપ્રાણી મિત્રની શરતો, લગત સુચનાઓ તથા અન્ય માહિતી વન વિભાગની વેબસાઇટ https://forests.gujarat.gov.in ઉપર મૂકવામાં આવેલ છે. જેનો અભ્યાસ કરી વેબસાઇટ ઉપરથી અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી સુચના મુજબની કાર્યવાહી કરી શકો છો.

વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ ભરતી

  • પોસ્ટ : વન્યપ્રાણી મિત્ર
  • લાયકાત : 10 પાસ/12 પાસ
  • વયમર્યાદા : 18 થી 25 વર્ષ (છુટછાટ લાગુ)
  • ભરતી : ઓફલાઇન (અરજી દ્વારા)
  • અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ તા. : 29/06/2023 થી 07/07/2023
  • ફોર્મ મોકલવાની છેલ્લી તા. : 08/07/2023

 

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper