ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની પરીક્ષામાં થયેલા ફેરફાર ને આજે જ જાણીલો

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સિનિયર ક્લાર્ક, હેડ ક્લાર્ક અને જુનિયર ક્લાર્ક જેવી વર્ગ 3 ની વિવિધ 6000 જગ્યાઓ માટે ટૂંક સમયમાં ભરતી પાડવામાં આવી શકે, પરંતુ તે પહેલા સરકાર દ્વારા તારીખ 18- 05–2023 ના રોજ નવું પરીક્ષા માળખું તૈયાર કરવામાં આવેલું છે, જેમાં હવે જૂની પરીક્ષા પદ્ધતિમાં ઘણા બધા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. જે દરેક વિધ્યાર્થીએ તૈયારી શરૂ કરતાં પહેલા જાણવું જરૂરી છે.

ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળનું નવું પરીક્ષા માળખું


એસટી વિભાગમાં પણ થશે નવી ભરતી. 2100 ડ્રાઇવર અને 1300 કંડકટર ની ભરતી કરવા માટે લીલી ઝંડી. ટૂંક સમયમાં બહાર પડશે જાહેરનામું.


એસટી વિભાગ દ્વારા ભરતી 2023-24ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૩ ના બિડાણસહીતના પત્રની નકલ આ સાથે આપને મોકલી આપવામાં આવે છે. ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા બિનસચિવાલય કારકુન અને ઓફીસ આસિસ્ટન્ટ, હેડ ક્લાર્ક અને સિનિયર ક્લાર્ક બિનતાંત્રિક વર્ગ-૩ ના જુદા-જુદા બિન તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતીની જગ્યાઓ ભરવા માટે ઓગસ્ટ-૨૦૨૩ માં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા રાખવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. જેથી વર્તુળ કચેરી હસ્તકની જુનિયર ક્લાર્ક સંવર્ગની સીધી ભરતીથી ભરવાની થતી ખાલી જગ્યાઓ ભરવા સારું માંગણાપત્રક અને ચેકલીસ્ટ વિભાગ મારફત તા.૧૫/૦૫/૨૦૨૩ સુધીમાં મંડળને મોકલવા જણાવવામાં આવેલ છે.

વિભાગના તા.૨૧/૦૯/૧૯૯૫ ના ઠરાવથી માર્ગ અને મકાન વિભાગ હસ્તકના વિશ્રામગૃહ/અતિથિગૃહ વગેરેમાં કામ કરતા જુનિયર ક્લાર્ક/ટેલિફોન ઓપરેટર/ટેલિફોન ક્લાર્ક/સ્વાગત ક્લાર્ક વગેરે અલગ સંવર્ગોનું એક સંયુક્ત સંવર્ગ જુનિયર ક્લાર્ક તરીકે ગણવાનું ઠરાવેલ છે. જેથી જુનિયર ક્લાર્ક સંવર્ગની સીધી ભરતીથી ભરવાની થતી ખાલી જગ્યાઓને ભરવા સારું માંગણાપત્રક તૈયાર કરતા સમયે ઉક્ત બાબત તેમજ રોસ્ટર અને અનામત જગ્યાઓ ધ્યાનમાં રાખી, વર્તુળ કચેરીવાર માંગણાપત્રક અને ચેકલીસ્ટ તૈયાર કરવાનું રહેશે. તમામ વર્તુળ કચેરીઓએ નીચે મુજબના કાગળો તા.૦૬/૦૫/૨૦૨૩ સુધીમાં રૂબરૂમાં અચૂક મોકલી આપવા આજ્ઞાનુસાર વિનંતી છે


બિન-ચિવાલય કારકુન અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ, હેડક્લાર્ક તથા સિનિયર ક્લાર્ક બિનતાત્રિક વર્ગ-3ના સંવર્ગોની સીધી ભરતીની જ્ગ્યાઓ ભરવા માટે દરખારત/માંગણાપત્રકો મોકલી આપવા બાબત.

જુનિયર ક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક અને હેડ ક્લાર્ક માટે 5000 જગ્યાઓની ભરતી વિશે

ઉપરોક્ત વિષયના અનુસંધાને જણાવવાનું કે, બિન-ચિવાલય કારકુન અને ઓફીસ આસિસ્ટન્ટ,હેડક્લાર્ક તથા સિનિયર ક્લાર્ક બિનત્રિક વર્ગ-૩ના જુદા-જુદા બિતાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતીની જગ્યાઓ ભરવા માટે ઓગષ્ટ ૨૩માં સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષા રાખવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

આ અગાઉ આપના વિભાગ હસ્તકની કચેરીઓએ મંડળને મોકલેલ દરખાસ્ત માંગણાપત્રકોમાં તમામ સંવર્ગોમાં દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ માટે જગ્યા સુનિશ્ચિત કરી PH કેટેગરીના ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાની ટકાવારીમાં થયેલ ફેરફાર મુજબ સુધારેલ માંગણાપત્રકો મોકલી આપવા જણાવવામાં આવેલ છે, જેની હજુ સુધી પુર્તતા થઇ આવેલ નથી. આપના વિભાગ હસ્તકની કચેરીના મહેકમ પર મંજૂર થયેલ હેડક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક અને જુનીયર ક્લાર્કની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે નવેરારથી રારકારથીની પ્રવર્તમાન નીનિયમ ધારાધોરણોની તમામ સૂચનાના પાલન સાથે નવા માંગણાપત્રક આપતા વિભાગ મારફત વેરારથી મોકલી આપવા આપના હરતની તમામ કચેરીઓને જાણ કરવા વિનંતિ છે. આ સાથે નિયત નમુનાનું માંગણાપત્રક અને ચેક વીસ્ટ સામેલ છે.

ઉપર્યુક્ત બિન સચિવાલય કારકુન અને ઓફીસ આસિસ્ટન્ટ,હેડક્લાર્ક તથા સિનિયર ક્લાર્ક સંવર્ગોની બિનતાંત્રિક વર્ગોની બિનતાંત્રિક વર્ગ-૩ની સીધી ભરતીની જગ્યાઓ ભરવા માટે સને-૨૦૨૩-૨૪માં ભરતી પ્રક્રીયા હાથ ધરવાની બાબત વિચારણા હેઠળ હોઇ દરેક સંવર્ગ મુજબ જુદી જુદી દરખારત/માંગણાપત્રકો મંડળને સરકારશ્રીના પ્રવર્તમાન નીતિનિયમ ધારાધોરણોની તમામ સૂચનાના પાલન સાથે તા.૧૫/૦૫/૨૦૨૩ સુધીમાં મંડળો મળે તે મુજબ મોકલી આપવા વિનતી છે.

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper